Σταματήστε τα σχόλια spam στο WordPress

Τώρα ξεχάστε το σχόλιο Spam στο WordPress 😎

Κουραστήκατε να διαγράφετε σχόλια spam στο προεπιλεγμένο σύστημα σχολιασμού του WordPress; Όλοι έχουμε βρεθεί εκεί…. Απλά ενεργοποιήστε αυτό το ελαφρύ πρόσθετο και ξεχάστε οριστικά τα σχόλια spam.